Ås Idrettsråds uttalelse til planprogram for Ås kommuneplan 2015-2027

Ås kommune har satt i gang arbeidet med revisjon av kommuneplanen. Det er utarbeidet et forslag til planprogram (se nederst). Her skisserer kommunen opp forutsetninger og rammer for planarbeidet, hovedutfordringer og mål for planarbeidet og utredningsbehov. Kommunen ba om innspill til planprogrammet innen 10. mai. Dette gjaldt både innspill til programmet, men også til ønsker om arealbruksendringer i kommuneplanens arealdel.

Magne Maurset (leder av Ås IR)  har på vegne av Ås idrettsråd laget en uttalelse til planprogrammet. Det sentrale er her ønske om å få delta i ekstern referansegruppe for kommuneplanarbeiet. I tillegg påpekes behovet for nye idrettsanlegg/haller i kommunen. I tråd med årsmøtevedtaket i idrettsrådet (jf utsendt protokoll), er det spilt inn behov for sentrumsnært areal for flerbrukshall. Etter samtaler med noen enkeltpersoner, er det også skissert opp alternative lokaliteter for idrettsanlegg. Vi ber om at behovet og lokaliseringsalternativer utredes nærmere som del av planarbeidet

Forslag til planprogram 2015-2025

Uttalelse til Forslag til planprogram Kommuneplanen 2015-2027 Aas IR 20140510