Tildeling inkludering i idrettslag 2018

Tildeling inkludering i idrettslag 2018

Vi inviterer våre medlemmer til å søke om midler til Inkludering i Idrettslag (se nedenfor). Ås Idrettsråd har søkt om midler og har NOK 30 000,- og fordele. Dersom dere har gode tiltak dere kan bruke midler på kan dere sende en kortfattet søknad til oss innen 1. august 2018.

«Inkludering i idrettslag 2018 

Vi viser til idrettsrådets søknad om tilskudd til Inkludering i idrettslag 2018. Akershus idrettskretsens har gleden av å meddele at idrettsrådet er tildelt tilskudd til målet: «minske økonomiske barrierer, gjennom å støtte barn og ungdom i familier med lavinntekt». Tildelingen skjer til idrettsråd som samarbeider med kommune/NAV. AIK har laget et forslagtil avtale mellom idrettsrådet og kommunen. Dette legges ved. Ta kontakt hvis det er noe idrettsrådet lurer på. Det planlegges en samling for idrettsråd i løpet av august/september. Mer informasjon om dette kommer.

Det utbetales totalt 30 000 kroner til kontonummer 16542053554i løpet av de nærmeste dagene.

Grunnlaget for tildelingen er offentlig statistikk. Ifølge barnefattigdom.no har deres kommune 305 barn og unge i målgruppen.

Tildelingen følger kalenderåret og gjelder for hele 2018. I markedsføring av tiltaket skal idrettskretsens logo være med.

Rapporten for 2018 skal inneholde:

Hvilke idrettslag som fått tildelt midler,

Antall individer splittet på kjønn og alderskategori (6 – 12, eller 13 – 19 år)

Bruk av tilskuddet 

Alle kostnader i forbindelse med planlegging og gjennomføring av aktivitetene kan dekkes av

inkluderingsmidler. Dette er likevel begrenset til kostnader knyttet til instruksjon, nødvendig aktivitetsutstyr (felles/til utlån), anleggsleie, markedsføring og administrasjon. Hovedvekten av støtten skal brukes til å skape mest mulig aktivitet. Således bør utgifter til anleggsleie, markedsføring og administrasjon holdes på et minimum. Lønn til instruktør bør stå i forhold til den enkelte instruktørs erfaring og alder, samt lønnsnivå på andre instruktører i idrettslaget. Tilskuddet skal ikke benyttes til tiltak eller arrangementer av ren sosial karakter.

Midler til utstyr skal utelukkende gå til idrettsutstyr som er nødvendig for å kunne gjennomføre aktiviteten på et nybegynnernivå. Det er ikke anledning til å drive utleie og videresalg av utstyr.

Vedlagte veiledning gir ytterligere presiseringer til bruk av tilskuddet.

Det forutsettes at de tildelte midlene brukes i overensstemmelse med idrettskretsens retningslinjer for tildelingen.

Skriftlig sluttrapport: innen 15. januar 2019. 

Vi ønsker lykke til med inkluderingsarbeidet i 2018!

Med vennlig hilsen,

Akershus idrettskrets »