Om Ås idrettsråd – handlingsprogram

Idrettsrådet er et fellesorgan for idretten i kommunene, organisert i NIF gjennom idrettskretsene og underlagt NIFs lover og vedtekter (Lov om Ås Idrettsråd). Idrettsrådet består av alle idrettslagene i kommunen som er medlemmer av NIF. Idrettslag med medlemskap i NIF blir automatisk medlem i idrettsrådet i sin kommune.

Handlingsprogram for Ås Idrettsråd

Mål:

Ås Idrettsråd skal arbeide for best mulige rammevilkår for idretten i Ås kommune. Idrettsrådet skal skape arenaer og fostre samarbeid mellom idrettslagene, Ås kommune og idrettskretsen.

Prioriterte satsingsområder:

 • Barne og ungdomsidrett

 • Rehabilitering og utvikling av gamle idrettsanlegg og utvikling av nye

 • Oppnå vekst i kommunale midler til idrett og friluftsliv
 • Dopingfritt idrettsmiljø
 1. Ås Idrettsråd skal bidra til økt forståelse for idrettens betydning og behovet for kommunal tilrettelegging hos politikere og administrasjonen ved å:

  1. Gjennomføre møter med politikere og administrasjon i kommunen

  2. Aktiv deltakelse på møter mellom lagene og kommunen

  3. Være aktiv høringsinstans i saker som gjelder idrettene og idrettsanlegg

  4. Være aktiv deltaker i utformingen av, og prioritering av tiltak i kommunale planer som berører idretten

 1. Ås Idrettsråd skal føre en tett dialog med medlemslagene og være en viktig støttespiller for disse gjennom å:

  1. Gjennomføre medlemsmøter/seminarer for å utvikle samarbeidet mellom lagene og Idrettsrådet

  2. Samarbeide med lagene om innspill til og utforming av kommunale planer som berører idretten

 1. Ås Idrettsråd skal sikre at kommunale og statlige tilskudd tildeles på en rettferdig måte gjennom å:

  1. Arbeide for å sikre gode forutsetninger og rammevilkår for idretten

  2. Vurdere kriterier og regler for kommunal tilskudd til lagene.

  3. Være kontrollinstans i forbindelse med kommunale og statlige tilskudd

  4. Arbeide for styrking av ressurstilgang til idretten innenfor kommunale budsjett/tildelinger.

Arbeidsprogram

Handlingsprogram 2020

Handlingsprogram 2019

Handlingsprogram 2018

Handlingsprogram 2017 Ås IR

Handlingsprogram 2016 Ås IR

Handlingsprogram 2015 Ås IR

Handlingsprogram Ås Idrettsråd 2014-2015 vedtatt på årsmøtet 2014