Årsmøtet 2015

Signert Protokoll Ås IR Årsmøte 20150324

Styret i Ås idrettsråd innkaller til årsmøte 2015

Tid: Tirsdag 24. mars kl. 19:00
Sted: Klubbhuset til Ås IL v/Ås stadion

Hvert idrettslag kan stille på årsmøtet med fra 2 til 5 representanter i forhold til antall medlemmer i klubben, etter følgende nøkkel vedtatt på årsmøtet 2014:

1 – 100 medlemmer = 2 representanter. Gjelder de klubbene som ikke er listet opp under
101 – 400 medlemmer =3 representanter. Dette gjelder NMBUI, Ås Squashklubb, Ås Turnforening, Ås tennis- og badmintonklub og Ås Karateklubb
401 – 700 medlemmer = 4 representanter. Dette gjelder Ås IL Fotball
701 -> medlemmer = 5 representanter. Dette gjelder Ås IL og Nordby IL

Representanter må være valgt på årsmøtet i idrettslaget eller oppnevnt av styret i idrettslaget etter fullmakt, jf Lov for Ås idrettsråd. Når det gjelder representasjon på årsmøtet, vises det for øvrig til NIFs lov §2-4 (kjønnsfordeling) http://lovdata.no/dokument/NIFL/niflov/2011-05-08-1

Saker til behandling

Å-Sak 1/2015: Godkjenning av de fremmøtte representantene
Hvert idrettslag kan stille på årsmøtet med fra 2 til 5 representanter i forhold til antall
medlemmer i klubben, etter følgende nøkkel vedtatt på årsmøtet 2014:
1 – 100 medl. = 2 representanter. Gjelder de klubbene som ikke er listet opp under
101 – 400 = 3 representanter. NMBUI, Ås Squashkl., Ås Turnf., Ås tk og Ås Karatekl.
401 – 700 = 4 representanter. Gjelder Ås IL Fotball
701 -> = 5 representanter. Gjelder Ås IL og Nordby IL
Forslag til vedtak:
Fremmøtte representanter godkjennes

Å-Sak 2/2015: Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden.
Alle medlemslagene ble innkalt til årsmøte ved e-post av 8.2.2015 i tråd med lov for Ås
idrettsråd. Innkallingen inneholdt forslag til dagsorden, anmodning om å melde inn forslag til
saker senest to uker før årsmøtet samt informasjon om krav til bl.a. kjønnsfordeling ved
representasjon på årsmøtet. Det er ikke kommet inn forslag til saker som ønskes behandlet
på årsmøtet.
Forslag til vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes

Å-SAK 3/2015: Valg av dirigent, referent og to representanter til å underskrive
protokollen
Forslag til vedtak:
NN velges til referent
XX og YY velges til å underskrive protokollen

Å-Sak 4/2015: Årsmelding for 2014
Årsmelding for 2014 ligger vedlagt innkallingen.
Forslag til vedtak:
Årsmelding for 2014 godkjennes.

Å-Sak 5/2015: Regnskap for 2014
Regnskapet er vedlagt. Revisjonsrapport fremlegges på årsmøtet.
Forslag til vedtak:
Regnskap for 2014 godkjennes

Å-Sak 6/2015: Forslag til handlingsprogram
Vedlagt følger forslag til handlingsprogram. Dette er bygget opp med en generell del på side
1 og et mer konkret arbeidsprogram for 2015. Den generelle delen er foreslått identisk med
det som ble vedtatt på årsmøtet 2014.
Forslag til vedtak:
Handlingsprogrammet med arbeidsprogram for 2015 godkjennes.

Å-Sak 7/2014: Idrettspolitisk møte 2015.
Idrettsrådet vil på årsmøtet legge frem et forslag til opplegg/agenda for et idrettspolitisk møte
i Ås som forberedelse til valget 2015, og for å få engasjement og tilslutning til de viktigste
innsatsområdene i årene fremover. Årsmøtet bør drøfte opplegg for et slikt møte og hvilke
saker som det er viktig å ta opp med politikerne.
Forslag til vedtak:

Å-Sak 8/2014: Innkomne forslag og saker
Det har ikke kommet inn forslag og saker til behandling i årsmøtet.
Forslag til vedtak:
Tas til etterretning.

Å-Sak 9/2014: Budsjett 2015
Vedlagt følger forslag til budsjett for Ås Idrettsråd 2015. Styret anser økonomien til Ås
Idrettsråd som god. Styret vil anbefale at styret i Ås idrettsråd gis mulighet for å gjennomføre
aktiviteter i 2015 innenfor en ramme på kr 30 000 for å etterleve arbeidsprogrammet, og at
dette kan faktureres idrettslagene i ettertid i forhold til medlemstall. Dette vil da maksimalt
utgjøre følgende beløp for medlemslagene:

MedlemmerIdrettsrådet

Forslag til vedtak:
Forslag til budsjett for 2014 godkjennes.
Ås Idrettsråd kan fakturere medlemmene i Ås Idrettsråd til dekking av
kostnader Ås Idrettsråd har i forbindelse med aktiviteter i 2015 med en ramme
på kr 30 000. Basis for fakturagrunnlaget er idrettsregistreringen per 31.
desember 2014.

Å-Sak 10/2014: Valg.
Valg skal gjennomføres i h t lov for Ås idrettsråd §§ 15 og 16, jf. §§ 5, 6 og 7.
Valgkomitéen legger frem sin innstilling på møtet. Det skal velges et styre med 5 medlemmer
og 2 varamedlemmer. Leder og nestleder velges. Videre skal det velges valgkomité,
revisorer og representanter til idrettskretstinget

Sakspapirer

1-Innkalling Ås IR Årsmøte 20150324

2-Årsmelding Ås IR 2014 20150316

3-Regnskap 2014-Ås IR

4-Handlingsprogram Ås Idrettsråd 2015-2016 Utkast 20150308

5-Budsjett 2015 Ås IR