Årsmøte 2017

Signert protokoll

Ås idrettsråd innkaller til årsmøte 2017
Tid : Torsdag 30.mars 2017 klokken 19.00
Sted : Klubbhuset Ås stadion ( møterom kjeller)

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være sendt styret i Ås idrettsråd v/Jan-Aksel Næss, jan-aksel.nass@it-as.no  innen onsdag 15.mars.

Fullstendig saksliste og sakspapirer publiseres på www.aasidrettsraad.no senest en uke før årsmøtet og tilgang vil bli sendt medlemslagene på e-post.

Hvert idrettslag kan stille på årsmøtet med fra 2 til 5 representanter i forhold til antall medlemmer i klubben, etter følgende nøkkel vedtatt på årsmøtet 2014: 1 – 100 medlemmer = 2 representanter. Gjelder de klubbene som ikke er listet opp under 101 – 400 medlemmer =3 representanter. Dette gjelder NMBUI, Ås squashklubb, Ås turnforening, Ås tennisklubb og Ås karateklubb 401 – 700 medlemmer = 4 representanter. Dette gjelder Ås IL Fotball 701 -> medlemmer = 5 representanter. Dette gjelder Ås IL og Nordby IL Representanter må være valgt på årsmøtet i idrettslaget eller oppnevnt av styret i idrettslaget etter fullmakt, jf Lov for Ås idrettsråd. Når det gjelder representasjon på årsmøtet, vises det for øvrig til NIFs lov §2-4 (kjønnsfordeling) http://lovdata.no/dokument/NIFL/niflov/2011-05-08-1

Foreløpig saksliste
1. Godkjenning av de fremmøtte representantene
2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
3. Valg av dirigent, referent og to representanter til å underskrive protokollen
4. Årsmeldingen for 2016.
5. Regnskap for 2016 i revidert stand
6. Forslag til handlingsprogram for 2017
7. Innkomne forslag og saker
8. Budsjett for 2017
9. Valg

Sakspapirer

Innkalling Åsmøte Ås IR 2017

Vedlegg 1 – Årsmelding Ås IR 2016

Vedlegg 2 – Revidert regnskap Ås IR 2016

Vedlegg 3 – Handlingsprogram 2017 Ås IR

Vedlegg 4 – Budsjett 2017 Ås IR