Årsmøte 2018

Ås idrettsråd innkaller til årsmøte 2018
Tid : Onsdag 4. april 2018 klokken 20.00
Sted : Klubbhuset Ås stadion

Signert protokoll Årsmøte 2018

Hvert idrettslag kan stille på årsmøtet med fra 2 til 5 representanter i forhold til antall medlemmer i klubben, etter følgende nøkkel vedtatt på årsmøtet 2014:

1 – 100 medlemmer = 2 representanter.
101 – 400 medlemmer =3 representanter.
401 – 700 medlemmer = 4 representanter.
701 -> medlemmer = 5 representanter.

Representanter må være valgt på årsmøtet i idrettslaget eller oppnevnt av styret i idrettslaget etter fullmakt, jf Lov for Ås idrettsråd. Når det gjelder representasjon på årsmøtet, vises det for øvrig til NIFs lov §2-4 (kjønnsfordeling) http://lovdata.no/dokument/NIFL/niflov/2011-05-08-1

Saksliste

1. Godkjenning av de fremmøtte representantene
2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
3. Valg av dirigent, referent og to representanter til å underskrive protokollen
4. Årsmeldingen for 2017 -> 4. Årsmelding 2017
5. Regnskap for 2017 i revidert stand -> 5. Revidert regnskap
6. Tilstandsrapport/politisk dokument idrettsanlegg i Ås -> 6. Tilstandsrapport – politisk dokument idrettsanlegg i Ås
7. Forslag til handlingsprogram for 2018 -> 7. Handlingsplan 2018
8. Innkomne forslag og saker -> ingen innkomne saker
9. Budsjett for 2018 -> 9. Budsjett for 2018
10. Valg (valgkomiteen presenterer sitt forslag på Årsmøte)

vennlig hilsen
på vegne av styret i Ås idrettsråd
Eyvind H. Solbu