Årsmøte 2019

Ås idrettsråd innkaller til årsmøte 2019
Tid : Mandag 18. mars 2019 klokken 19.00
Sted : Klubbhuset Ås stadion

Protokoll Ås IR Årsmøte 2019

Deltakerliste

Ås kommune ved planavdelingen vil fra kl 19:00 – 20:00 orientere om prosessen knyttet til ny kommuneplan. Årsmøte starter formelt etter Ås kommune sin orientering.

Hvert idrettslag kan stille på årsmøtet med fra 2 til 5 representanter i forhold til antall medlemmer i klubben, etter følgende nøkkel vedtatt på årsmøtet 2014:

1 – 100 medlemmer = 2 representanter.
101 – 400 medlemmer =3 representanter.
401 – 700 medlemmer = 4 representanter.
701 -> medlemmer = 5 representanter.

Representanter må være valgt på årsmøtet i idrettslaget eller oppnevnt av styret i idrettslaget etter fullmakt, jf Lov for Ås idrettsråd. Når det gjelder representasjon på årsmøtet, vises det for øvrig til NIFs lov §2-4 (kjønnsfordeling) http://lovdata.no/dokument/NIFL/niflov/2011-05-08-1

Saksliste

1. Godkjenning av de fremmøtte representantene
2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
3. Valg av dirigent, referent og to representanter til å underskrive protokollen
4. Årsmeldingen for 2018 – LINK
5. Regnskap for 2018 i revidert stand – LINK
6. Forslag til handlingsprogram for 2019 – LINK
7. Innkomne forslag og saker -> ingen
8. Budsjett for 2019 – LINK
9. Lov for Ås IR – LINK
10. Valg (valgkomiteen presenterer sitt forslag på Årsmøte)

vennlig hilsen

på vegne av styret i Ås idrettsråd
Eyvind H. Solbu