Årsmøtet 2014

Protokoll fra årsmøtet 2014

Protokoll Ås IR Årsmøte 2014 (pdf)

Handlingsprogram vedtatt på årsmøtet (pdf)

Innkalling til årsmøte 2014 i Ås Idrettsråd

Styret i Ås idrettsråd innkaller til årsmøte  2014

Tid:  Mandag 31. mars kl. 19:00

Sted: Klubbhuset til Ås IL v/Ås stadion

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være sendt styret i Ås idrettsråd v/Magne Maurset nedenstående adresse senest to uker før årsmøtet.  Fullstendig saksliste med sakspapirer vil bli sendt medlemslagene på e-post senest én uke før årsmøtet.

Hvert idrettslag kan stille med inntil 5 representanter på årsmøtet.  Representanter må være valgt på årsmøtet i idrettslaget eller oppnevnt av styret i idrettslaget etter fullmakt, jf Lov for Ås idrettsråd. Når det gjelder representasjon på årsmøtet, vises det for øvrig til NIFs lov §2-4 (kjønnsfordeling) http://lovdata.no/dokument/NIFL/niflov/2011-05-08-1

Foreløpig saksliste:

 1.        Godkjenning av  de fremmøtte representantene
 2.        Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
 3.        Valg av dirigent, referent og to representanter til å underskrive protokollen
 4.        Årsmeldingen for 2012 og 2013.
 5.        Regnskap for 2012 og 2013 i revidert stand
 6.        Orientering om styrets aktivitet hittil i 2014 (mellom ekstraordinært årsmøte 5.11.2013 og årsmøte 31.3.2014)
 7.        Forslag til handlingsprogram for 2014
 8.        Forslag til/ vurdering av differensiert representasjon til årsmøtet
 9.        Innkomne forslag og saker
 10.    Budsjett for 2014
 11.    Valg

Sak 4 og 5 vil bli lagt frem av avtroppende styre 2013, jf protokoll fra ekstraordinært årsmøte 5. november 2013, sak 4 og 5.

Sak 7 og 8 legges frem i tråd med vedtak i ekstraordinært årsmøte 5. november 2013, sak 6 og 7.

Sakspapirer til årsmøtet