Søknadsfrist 1. mai for halltid skoleåret 2018-2019

Søknadsfrist 1. mai for halltid skoleåret 2018-2019

Frist for å søke om halltid til fast trening og arrangement i idretts- og svømmehallene for skoleåret 2018-2019 er 1. mai. Nå er det også mulig å søke om halltid i Solberg flerbrukshall.   Husk at søknad skal sendes av styret eller daglig leder i idrettslaget/foreningen.

Elektronisk søknadsskjema og nærmere veiledning finner du på kommunens nettside:
http://www.as.kommune.no/nordbyhallen.406808.no.html

Varsel om årsmøte 2016

Styret i Ås idrettsråd innkaller til årsmøte for 2016

Tid: Torsdag 31. mars kl. 19:00
Sted: Klubbhuset til Ås IL v/Ås stadion

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være sendt styret i Ås idrettsråd v/Thor Ringstad, thor@thricon.no, innen onsdag 16. mars.

Tilgang til fullstendig saksliste og sakspapirer vil bli sendt medlemslagene på e-post senest en uke før årsmøtet og publisert på denne nettsiden.

Hvert idrettslag kan stille på årsmøtet med fra 2 til 5 representanter i forhold til antall medlemmer i klubben, etter følgende nøkkel vedtatt på årsmøtet 2014:

1 – 100 medlemmer = 2 representanter. Gjelder de klubbene som ikke er listet opp under

101 – 400 medlemmer =3 representanter. Dette gjelder NMBUI, Ås squashklubb, Ås turnforening, Ås tennisklubb og Ås karateklubb

401 – 700 medlemmer = 4 representanter. Dette gjelder Ås IL Fotball

701 -> medlemmer = 5 representanter. Dette gjelder Ås IL og Nordby IL

Representanter må være valgt på årsmøtet i idrettslaget eller oppnevnt av styret i idrettslaget etter fullmakt, jfr Lov for Ås idrettsråd. Når det gjelder representasjon på årsmøtet, vises det for øvrig til NIFs lov §2-4 (kjønnsfordeling) http://lovdata.no/dokument/NIFL/niflov/2011-05-08-1

Foreløpig saksliste

 1. Godkjenning av de fremmøtte representantene
 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
 3. Valg av dirigent, referent og to representanter til å underskrive protokollen
 4. Årsmeldingen for 2015.
 5. Regnskap for 2015 i revidert stand
 6. Forslag til handlingsprogram for 2016
 7. Innkomne forslag og saker
 8. Budsjett for 2016
 9. Valg

Sammendrag og presentasjoner fra idrettspolitisk konferanse

Vi takker alle deltakere for en vellykket konferanse!
Formålet med konferansen ble oppnådd – idrettslagene fikk en fin anledning til å presentere sine aktiviteter og visjoner og politikerne fikk et godt inntrykk av frivilligheten og bredden i idrettstilbudet i Ås. Til sammen var det ca 50 deltakere. Nedenfor er det lenker til en oppsummering av konferansen og presentasjonene.

Sammendrag idrettspolitisk konferanse

01 Idrettspolitisk konferanse innledning

02 Ås IL

03 Ås turnforening

04 Ås tennisklubb

05 Ås IL Fotball

06 Holstad IL

Idrettspolitisk konferanse 27. oktober

Tirsdag 27. oktober kl 18.30-21.00, Ås kulturhus

Inviterte

 • Idrettslagene: ledere, styremedlemmer, trenere og andre engasjerte i lagene
 • Forvaltningen i Ås kommune – eiendomsavdelingen, oppvekst og miljø, rådmannen og teknisk sjef
 • De politiske partiene
 • Pressen

Formål

 • Samle idretten om felles mål og gi lagene anledning til å presentere sine ønsker og møte politikere og forvaltning
 • Gjøre politikerne oppmerksom på behovene og i stand til å se muligheter og løsninger for den lokale idretten
 • Etablere et utvalg som arbeider videre med en gjennomføringsplan for realisering av ønskene som kommer fram på konferansen. Utvalget skal bestå av representanter fra de politiske partiene, idrettslagene og Ås idrettsråd

Program idrettspolitisk konferanse

Innkalling og protokoll fra styremøtet 9. juni

Agenda

Mest orienteringssaker denne gangen, blant annet:

 • Status for arbeidet med fleridrettshall på Rustad og modulskolen på grusbanen ved Ås IL
 • Status for oppfølging av innspill til kommunens tiltaksplan
 • Status for rehabilitering av Åshallen
 • Hoppbakken ved Brønnerud skole – bør den rives eller ikke?
 • Idrettspolitisk konferanse til høsten

Innkalling Ås IR 20150609

Protokoll ÅS IR 20150609