Styremøte 5. mai – innkalling og protokoll

Styremøtet behandlet følgende saker

  • Rehabilitering av Åshallen – innspill fra kommunen v/Jens Hansen og Geir Åge Michelsen, Ås volleyballklubb
  • Innspill til flerbrukshall på Rustad skole
  • Modulskole
  • Ås tennisklubbs innspill til tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2016-2019
  • Søknad om økonomisk støtte til Ås IR
  • Idrettskonferanse med våre politikere i tråd med vedtak på årsmøte

Innkalling Ås IR 20150505

Protokoll ÅS IR 20150505

Innkalling til årsmøtet 2015 med sakspapirer

Styret i Ås idrettsråd innkaller til årsmøte 2015

Tid: Tirsdag 24. mars kl. 19:00
Sted: Klubbhuset til Ås IL v/Ås stadion

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være sendt styret i Ås idrettsråd v/Magne Maurset nedenstående adresse senest to uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste med sakspapirer vil bli sendt medlemslagene på e-post senest én uke før årsmøtet og lagt ut på idrettsrådets hjemmesider http://www.aasidrettsraad.no
Hvert idrettslag kan stille på årsmøtet med fra 2 til 5 representanter i forhold til antall medlemmer i klubben, etter følgende nøkkel vedtatt på årsmøtet 2014:

1 – 100 medlemmer = 2 representanter. Gjelder de klubbene som ikke er listet opp under
101 – 400 medlemmer =3 representanter. Dette gjelder NMBUI, Ås Squashklubb, Ås Turnforening, Ås tennis- og badmintonklub og Ås Karateklubb
401 – 700 medlemmer = 4 representanter. Dette gjelder Ås IL Fotball
701 -> medlemmer = 5 representanter. Dette gjelder Ås IL og Nordby IL

Representanter må være valgt på årsmøtet i idrettslaget eller oppnevnt av styret i idrettslaget etter fullmakt, jf Lov for Ås idrettsråd. Når det gjelder representasjon på årsmøtet, vises det for øvrig til NIFs lov §2-4 (kjønnsfordeling) http://lovdata.no/dokument/NIFL/niflov/2011-05-08-1

Foreløpig saksliste:
1. Godkjenning av de fremmøtte representantene

2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden

3. Valg av dirigent, referent og to representanter til å underskrive protokollen

4. Årsmeldingen for 2014.

5. Regnskap for 2014 i revidert stand

6. Forslag til handlingsprogram for 2015

7. Program for idrettspolitisk møte i Ås våren 2015.

8. Innkomne forslag og saker

9. Budsjett for 2015

10. Valg

Årsmelding Ås IR 2014

Handlingsprogram Ås Idrettsråd 2015

Ås Idrettsråds uttalelse til planprogram for Ås kommuneplan 2015-2027

Ås kommune har satt i gang arbeidet med revisjon av kommuneplanen. Det er utarbeidet et forslag til planprogram (se nederst). Her skisserer kommunen opp forutsetninger og rammer for planarbeidet, hovedutfordringer og mål for planarbeidet og utredningsbehov. Kommunen ba om innspill til planprogrammet innen 10. mai. Dette gjaldt både innspill til programmet, men også til ønsker om arealbruksendringer i kommuneplanens arealdel.

Magne Maurset (leder av Ås IR)  har på vegne av Ås idrettsråd laget en uttalelse til planprogrammet. Det sentrale er her ønske om å få delta i ekstern referansegruppe for kommuneplanarbeiet. I tillegg påpekes behovet for nye idrettsanlegg/haller i kommunen. I tråd med årsmøtevedtaket i idrettsrådet (jf utsendt protokoll), er det spilt inn behov for sentrumsnært areal for flerbrukshall. Etter samtaler med noen enkeltpersoner, er det også skissert opp alternative lokaliteter for idrettsanlegg. Vi ber om at behovet og lokaliseringsalternativer utredes nærmere som del av planarbeidet

Forslag til planprogram 2015-2025

Uttalelse til Forslag til planprogram Kommuneplanen 2015-2027 Aas IR 20140510