Årshjul: viktige datoer og søknadsfrister

Oversikt over tilskuddsordninger det kan søkes på finnes i tilskuddsportalen: Link til Tilskuddsportalen

Januar

 • 15. januar: Frist for innlevering av spillemiddelsøknader til fylkeskommunen
 • 31. januar: Idrettsregistreringen. Lagene må melde tilbake oversikt over medlemmer.  Dette er grunnlag for tildeling av lokale aktivitetsmidler (LAM).  Lagene får tilsende varsel om dette.

Februar

 • Årsmøte i idrettslagene.
 • Klubbenes årsmøteinnkallinger sendes minst 1 mnd før årsmøtedato, direkte til medlemmene eller på lagets internettside og sendes Ås Idrettsråd.

Mars

 • Årsmøte i Ås idrettsråd
 • Innkalling sendes idrettslagene senest 1 måned i forveien. Jf Lovnorm for Idrettsråd
 • 15. mars: Søknadsfrist driftstilskudd til barne- og undomsorganisasjoner og integreringstilskudd.
  Alle aktuelle organisasjoner varsles om dette direkte fra Ås kommune-kultur. Det er egne retningslinjer og søknadsskjema for driftstilskudd. Det søkes gjennom tilskuddsportalen omtalt over.

Mai

 • 1. mai: Søknad om treningstid i kommunale idrettshaller, flerbrukshaller og svømmehaller. Informasjon om søknadsprosessen finnes her.

Mars – mai

 • Innspill for revidering av «Tiltaksplan for idrettsanlegg og nærmiljøanlegg» for Ås kommune
  Tiltaksplanen revideres hvert år gjennom vedtak i kommunestyret. Kommunene inviterer til innspill, og fristen kan variere fra år til år. Tiltakene i planen kan være nyanlegg, nærmiljøanlegg eller rehabilitering av eksisterende anlegg. Idrettsrådet behandler alle søknadene og gir sine prioriteringer til kommunen. Det er en forutsetning for å komme i betraktning ved tildeling av tippemidler, at prosjektene er oppført i den kommunale planen. Mer informasjon om dette finnes her: Lag og foreninger sender sin forslag per brev eller e-post til: Ås kommune, kommunalteknisk avdeling, Postboks 195, 1431 Ås. post@as.kommune.no . Kopi sendes Ås IR v/leder.

Juni

 • Tildeling av lokale Aktivitetsmidler (LAM)
  Midler gitt fra Kirke og Kultur Departementet til fordeling igjennom Idrettsrådene direkte til idrettslagene. Ås Idrettsråd fordeler midlene til idrettslagene i forhold til antall aktive medlemmer under 19 år iht idrettsregistreringen.

Oktober

 • 15. oktober: Frist for forslag til «frivillighetsprisen» til AIK