Rent Idrettslag

Ås Idrettsråd inviterer til seminar med Anti Doping Norge torsdag 30. januar på klubbhuset på Ås stadion klokken 19. Der vil Siri fra Anti Doping Norge presentere hva som skal til for å bli Rent Idrettslag og presentere antidopingarbeid generelt. Seminaret tar om lag en time og er meget bra. Det passer for styret, ledere og tillitsvalgte  i klubbene.

Påmeldingsfrist til 24. januar 2020.

Hvor viktig er idretten i Ås?

Hvilke politiske partier er mest opptatt av idrettens kår i kommunen vår? Ås Idrettsråd har gått gjennom alle partiprogrammene for kommunevalget 2019. «Er man opptatt av at barn, unge og voksne kan drive med organisert idrett i Ås kommune, så er det store forskjeller i ambisjonsnivået til de politiske partiene i kommunen vår. Det er greit å vite før du avlegger din stemme», sier leder for Ås idrettsråd, Eyvind Høsteland Solbu.

Les hele leserinnlegget her.

Brev/mail sendt til politikere og administrasjon i Ås kommune 13/2-19

Brev/mail sendt til politikere og administrasjon i Ås kommune 13/2-19

Hei

Vi i Ås Idrettsråd vil takke for ett godt samarbeid med administrasjonen og politikerne i Ås kommune i året som har gått. Viktige beslutninger er tatt og gjennomført. Vi har sammen fått rehabilitert Ås og Nordby stadion, ferdigstilt ny hall ved Solberg skole, og vedtatt ny fleridrettshall med løpebane og eget turnanlegg i samarbeid med fylkeskommunen. I tillegg er Idretten i Ås aktive med i prosessen om ny fleridrettshall ved nye Åsgård Skole.

De nye hallene vil gi ett betydelig løft for hallidrettene i Ås, samt at flere idretter får forbedret sine treningsfasiliteter i vinterhalvåret. Ås vil i løpet av de neste årene gå fra å være dårligst i klassen, når det gjelder idrettshaller, til å være blant de bedre.

Det går nå mot lokalvalg og vi håper og tror at idrett og Idrettsanlegg vil være en viktig del av valgkampen til politikerne våre. Selv om det har skjedd mye positivt i 2018 er det fortsatt flere ting som gjenstår. Vi ønsker her å trekke frem flere kunstgressbaner, nytt svømmeanlegg i Ås sentrum og tilrettelegging for rullestolbrukere på den innendørse bueskytingsbanen.

Ås er nest dårligst i fylket når det gjelder kunstgressbaner og vi håper at dere løfter det opp i lokalvalgkampen. Vi trenger flere baner.

For alle innbyggerne i Ås Kommune vil en ny svømmehall i nærheten av Ås sentrum være viktig. Med en ny hall vil vi få bedre svømmeopplæring, bedre folkehelse og det vil bli vesentlig bedre treningsforhold for våre aktive svømmere og vannpolospillere.

Funksjonshemede har i Ås som i mange andre kommuner ett begrenset aktivitetstilbud. Bueskytter i Ås har ett godt tilbud, til blant annet rullestolbrukere, der de kan trene og på lik linje og sammen med funksjonsfriske. Tilrettelegging for rullestolbrukere på treningsarenaen i bomberommet i kulturhuset vil være et løft for aktivitetstilbudet til rullestolbrukere i kommunen.

Idrettslig hilsen
Ås Idrettsråd
Eyvind H. Solbu

Idrettskonferansen 2018

Den 17. september arrangerte Ås Idrettsråd en idrettskonferanse hvor medlemmer av Ås Idrettsråd, politiske partier og representanter i fra kommuneadministrasjonen deltok. Temaet for kvelden var idrettsanleggssituasjonen i Ås kommune samt fremtidige behov og ønsker. Les mer her.

Tildeling inkludering i idrettslag 2018

Tildeling inkludering i idrettslag 2018

Vi inviterer våre medlemmer til å søke om midler til Inkludering i Idrettslag (se nedenfor). Ås Idrettsråd har søkt om midler og har NOK 30 000,- og fordele. Dersom dere har gode tiltak dere kan bruke midler på kan dere sende en kortfattet søknad til oss innen 1. august 2018.

«Inkludering i idrettslag 2018 

Vi viser til idrettsrådets søknad om tilskudd til Inkludering i idrettslag 2018. Akershus idrettskretsens har gleden av å meddele at idrettsrådet er tildelt tilskudd til målet: «minske økonomiske barrierer, gjennom å støtte barn og ungdom i familier med lavinntekt». Tildelingen skjer til idrettsråd som samarbeider med kommune/NAV. AIK har laget et forslagtil avtale mellom idrettsrådet og kommunen. Dette legges ved. Ta kontakt hvis det er noe idrettsrådet lurer på. Det planlegges en samling for idrettsråd i løpet av august/september. Mer informasjon om dette kommer.

Det utbetales totalt 30 000 kroner til kontonummer 16542053554i løpet av de nærmeste dagene.

Grunnlaget for tildelingen er offentlig statistikk. Ifølge barnefattigdom.no har deres kommune 305 barn og unge i målgruppen.

Tildelingen følger kalenderåret og gjelder for hele 2018. I markedsføring av tiltaket skal idrettskretsens logo være med.

Rapporten for 2018 skal inneholde:

Hvilke idrettslag som fått tildelt midler,

Antall individer splittet på kjønn og alderskategori (6 – 12, eller 13 – 19 år)

Bruk av tilskuddet 

Alle kostnader i forbindelse med planlegging og gjennomføring av aktivitetene kan dekkes av

inkluderingsmidler. Dette er likevel begrenset til kostnader knyttet til instruksjon, nødvendig aktivitetsutstyr (felles/til utlån), anleggsleie, markedsføring og administrasjon. Hovedvekten av støtten skal brukes til å skape mest mulig aktivitet. Således bør utgifter til anleggsleie, markedsføring og administrasjon holdes på et minimum. Lønn til instruktør bør stå i forhold til den enkelte instruktørs erfaring og alder, samt lønnsnivå på andre instruktører i idrettslaget. Tilskuddet skal ikke benyttes til tiltak eller arrangementer av ren sosial karakter.

Midler til utstyr skal utelukkende gå til idrettsutstyr som er nødvendig for å kunne gjennomføre aktiviteten på et nybegynnernivå. Det er ikke anledning til å drive utleie og videresalg av utstyr.

Vedlagte veiledning gir ytterligere presiseringer til bruk av tilskuddet.

Det forutsettes at de tildelte midlene brukes i overensstemmelse med idrettskretsens retningslinjer for tildelingen.

Skriftlig sluttrapport: innen 15. januar 2019. 

Vi ønsker lykke til med inkluderingsarbeidet i 2018!

Med vennlig hilsen,

Akershus idrettskrets »